Patio Pallet Bench

Patio Pallet Bench

Photo by Olya Kobruseva